posttoday

กรมสุขภาพจิต ตั้งทีมเยียวยาใจ แก้วิกฤตสุขภาพจิตจาก Climate change

21 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสุขภาพจิต เดินหน้ายกระดับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงจาก Climate Change เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ

KEY

POINTS

  • ภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือโรคระบาดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน
  • หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้
  • ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) จึงเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติ

นายแพทย์ธิติ  แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ประเทศไทยได้เผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด ซึ่งล้วนแล้วมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและบ่อยครั้ง 

จากเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา การพัฒนาระบบบริการและองค์ความรู้ ด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทาง การปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)  ทีมปฏิบัติการวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติ ทั้งจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ และสถานการณ์โรคระบาด การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้กับทีมปฏิบัติการวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ (IT) ของหน่วยงานภายในกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานตามที่กำหนดได้

ขณะที่นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าวว่า ภาวะวิกฤตเป็นภาวะของจิตใจ อารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ มีการสูญเสียสมดุล ก่อให้เกิดความเคร่งเครียด และเป็นภาวะที่ยากต่อการปรับตัว หรือการเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่สามารถหาทางออกได้ และรูปแบบของสถานการณ์วิกฤตก็มีการพัฒนาขึ้นโดยเหตุการณ์นั้นเป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ การเตรียมพร้อมโดยการพัฒนาทีมงานเพื่อรองรับการปฎิบัติงานจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบ หรือข้อมูล เพื่อที่จะทำให้การสื่อสาร และลดขั้นตอนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการด้านวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ตามคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ฉบับปรับปรุง 2566 และการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (Crisis Mental Health Surveillance System: CMS) มีเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างระบบ และกลไกในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจได้ตามมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ประสบภาวะวิกฤตฟื้นหายทุเลาโดยเร็ว และสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้