posttoday

Smart People: อัปสกิลบุคลากรเติมเต็มระบบนิเวศ Smart City แห่งแรกในอาเซียน

10 กรกฎาคม 2567

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ 3DEXPERIENCE ดีป้า และมหาวิทยาลัย ศิลปากร ร่วมกันพัฒนา "ระบบนิเวศ" ที่สนับสนุนการพัฒนา "เมืองอัจฉริยะและบุคลากรแห่งอนาคต" ในประเทศไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี รองรับการขยายตัวของเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคอาเซียน

KEY

POINTS

  • แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ MOU กับดีป้า และ ม.ศิลปากร ร่วมพัฒนาโครงการแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต รองรับเมืองอัจฉริยะที่กำลังขยายตัว 
  • เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Smart City Hub ของอาเซียน ดึงประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งเป้า 3 ปีพัฒนาบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 500 ราย

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ 3DEXPERIENCE ที่นำเสนอโลกเสมือนจริงแก่ผู้คนและองค์กรธุรกิจ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และมหาวิทยาลัย ศิลปากร (มศก.) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและบุคลากรแห่งอนาคตในประเทศไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุมระยะเวลาสามปีนับจากนี้ ประกอบด้วยศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ศูนย์บ่มเพาะการพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่นำเสนอบริการระดับมืออาชีพในการให้คำปรึกษาด้านการวางผังเมือง และการออกแบบด้านการวิจัยและพัฒนา

 

โครงการนี้เป็นโครงการเริ่มแรกด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งตอบสนองความท้าทายของประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลมากกว่า 100,000 คนต่อปี

 

โดยในปัจจุบันมีการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเพียง ปีละ 30,000 คนเท่านั้น ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เร่งเครื่องโครงการเมืองอัจฉริยะ และการสร้างบริการการวางผังเมืองที่ทันสมัย

บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ดำเนินการเป็น 4 ระยะ

เริ่มจากการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม Industry Training Center ในเดือนกันยายน ศูนย์ฝึกอบรมนี้จะเปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรรับรองร่วมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ดีป้า และแดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ต่อด้วย ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Incubation Center) สำหรับการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงาน ธุรกิจ และสตาร์ทอัพ ศูนย์วิจัยด้านการวางผังเมืองและบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และโชว์รูมดิจิทัลเพื่อดึงดูดการลงทุน เพื่อมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเมืองอัจฉริยะ สร้างงานและยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล

 

Smart People: อัปสกิลบุคลากรเติมเต็มระบบนิเวศ Smart City แห่งแรกในอาเซียน

 

ไฮไลท์ของความร่วมมือครั้งนี้

ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ศูนย์บ่มเพาะ และโชว์รูมดิจิทัล: พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะยกระดับทักษะบุคลากร ผ่านหลักสูตรที่ทันสมัยพร้อมทั้งนำเทคโนโลยี 3DEXPERIENCE จาก Dassault Systèmes มาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเป้าสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทซิตี้กว่า 500 คน ภายใน 3 ปี

บุคลากรที่ 'พร้อมสำหรับอนาคต': โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ ครอบคลุมทั้งการออกแบบ วิเคราะห์ จำลอง และบริหารจัดการเมือง

ผนึกพลังเพื่ออนาคต: ความร่วมมือครั้งนี้เป็นตัวอย่างอันทรงพลังของการผนึกกำลังจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มุ่งร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเมืองในภูมิภาคอาเซียน

 

ผลกระทบเชิงบวก:

เศรษฐกิจดิจิทัล: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างงาน ดึงดูดนักลงทุน และผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโต

เมืองอัจฉริยะ: โครงการนี้จะสนับสนุนการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้นำระดับภูมิภาค: ไทยมีโอกาสเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคอาเซียน ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากทั่วโลก