logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

กปน. จับมือ อจน. ส่งมอบบ่อดักไขมัน และให้ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมัน

22 กันยายน 2565

กปน. จับมือ อจน. ส่งมอบบ่อดักไขมัน และให้ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมัน เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน แก่โรงเรียนและชุมชนตามโครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ”

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ต.บ้านปทุม จ.ปทุมธานี นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และนายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ บูชากุล นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร กปน.และ อจน. ร่วมพิธีส่งมอบบ่อดักไขมัน และกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมัน ให้แก่โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดาวเรือง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว และโรงเรียนวัดเวฬุวัน ในโครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

ในการนี้ ผู้ว่าการได้ส่งมอบบ่อดักไขมันพร้อมเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนละ 5,000 บาท  ให้แก่ นายอนุ อนุศาสนนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวเรือง นายสมคะเน ดาษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว และ นายถวิลวงษ์ ปินะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งทีมงาน กปน. ได้ดำเนินการสร้างบ่อดักไขมันให้แก่โรงเรียนดังกล่าว รวมถึงวางระบบท่อน้ำเป็นแบบ reuse เพื่อให้สามารถนำน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อดักไขมันทั้ง 4 แห่งเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ กปน. และ อจน. ยังจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ การติดตั้งและดูแลรักษาถังดักไขมันอย่างง่าย ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ชาวชุมชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำอย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน

สำหรับ โครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ” โดยความร่วมมือของ กปน. และ อจน. เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียอย่างยั่งยืน ระหว่างสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่สองฝั่งแนวคลองทั้ง 3 คลอง คือ คลองบ้านพร้าว คลองอ้อม และคลองบางหลวงเชียงราก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ริมคลองประปาฝั่งตะวันออก และเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของ กปน. อีกทั้งโครงการดังกล่าวส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับสู่สภาพดีอย่างยั่งยืน

กปน. จับมือ อจน. ส่งมอบบ่อดักไขมัน และให้ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมัน

กปน. จับมือ อจน. ส่งมอบบ่อดักไขมัน และให้ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมัน

กปน. จับมือ อจน. ส่งมอบบ่อดักไขมัน และให้ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมัน