logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
บอร์ดอาชีวะ เห็นชอบหลักการหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี ผลิตกำลังคนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

บอร์ดอาชีวะ เห็นชอบหลักการหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี ผลิตกำลังคนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

29 สิงหาคม 2565

ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) เปิดเผยว่าจากที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา และข้อสั่งการเมื่อได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาสายอาชีพให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน 4 ปี

บอร์ดอาชีวะ เห็นชอบหลักการหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี ผลิตกำลังคนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าเมื่อวันที่23 ส.ค. 65 สอศ. ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ...  และแนวทางการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ในการเรียนควบปวช.-ปวส.    4 ปี  ในวาระการพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2564  ซึ่งมีนายรอยล  จิตรดอน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของการเรียนควบปวช.-ปวส. 4 ปี เพื่อเร่งผลิตกำลังคนป้อนสถานประกอบการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด 19 และแก้ปัญหา นักเรียนนักศึกษา จบ ปวช. อายุ ไม่ถึง 18 ปี ไม่สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ โดยหลักสูตรที่ปรับนี้จะเป็นการเรียนในรูปแบบทวิภาคี 100 % จบแล้วเข้าทำงานในสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาต่อเนื่องทันที   จากนี้  สอศ. จะได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนที่จะปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ และยังคงมาตรฐานทางด้านวิชาชีพ และวิชาการ ในเรื่อง ต่างๆ    ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการนำเสนอ เช่นระยะเวลาของการศึกษา การฝึกงาน การคัดเลือกสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และการรองรับการเข้าทำงานจากสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้เรียน จบแล้วมีอาชีพ  โดย สอศ. ก็จะได้จัดทำเป็นประกาศมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ... ต่อไป

บอร์ดอาชีวะ เห็นชอบหลักการหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี ผลิตกำลังคนฟื้นฟูเศรษฐกิจ