นายกฯ Kick Off “สูงวัย ใจสมาร์ท” ดีใจ กศน.-ศธ. ทำดี จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยใน 4 มิติ สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศ

วันที่ 01 ก.ค. 2565 เวลา 17:43 น.
นายกฯ Kick Off “สูงวัย ใจสมาร์ท” ดีใจ กศน.-ศธ. ทำดี จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยใน 4 มิติ สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศ
วันนี้ (1 มิ.ย.2565) ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี Kick Off งาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมชมนิทรรศการรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ และมีตัวแทนผู้สูงอายุจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศร่วมงาน

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักของชาติ เป็นหัวใจสำคัญ และเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมมือ และบูรณาการขับเคลื่อนอย่างรอบด้าน โดยในปี 2565 นี้เรามีสัดส่วนของผู้สูงอายุเป็นจำนวนกว่า 12 ล้านคน หรือมากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และมากกว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของเด็กในวัยเรียน ซึ่งประเทศไทยของเราเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาสักพักนึงแล้ว ดังนั้นเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการดูแลและวางรากฐานที่ดีให้ผู้สูงอายุวัยเกษียณทุกท่าน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคนทั้ง 7 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ลงนามความร่วมมือกันในการพัฒนากำลังคนตลอดทุกช่วงวัย

“ผมรู้สึกดีใจที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อที่จะช่วยพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ ความพร้อมในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ เพื่อให้ผู้สูงวัยอยู่อย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าได้ และไม่ใช่เพียงแค่การจัดงานในส่วนของกรุงเทพมหานคร ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยใน 4 มิติ  ครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต มีการต่อยอดถึงการอยู่ร่วมกันและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สำหรับสังคมผู้สูงวัย และจากการได้เห็นผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัดร่วมทำกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งในการดูแลตนเอง การรวมกลุ่มเพื่อสร้างสังคม สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น พร้อมทำให้ประเทศไทยน่าอยู่แบบนี้แล้ว ผมรู้สึกสบายใจและอุ่นใจที่เราช่วยกันดูแลผู้สูงวัยที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ ขอขอบคุณทุกท่านที่สามารถสร้างพลังในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคม ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์กับประเทศอย่างยิ่ง ผมขอชื่นชมทาง กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ช่วยทำให้เกิดมิติแห่งความดีงาม เพื่อร่วมสร้างสังคมให้แข็งแกร่ง และทำให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และใช้ประสบการณ์ทำให้เกิดประโยชน์ ทั้งกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงาน “สูงวัย ใจสมาร์ท กศน. ปลุกพลังใจวัยเก๋า” ของ กศน. วันนี้ เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มประชากรผู้สูงวัยพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับ ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายกฯ ได้เป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่าง ๆ เพื่อดูแลผู้สูงวัย ช่วงระยะเวลา 2 เดือน กระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. ก็ได้ขับเคลื่อนด้วยการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สู้งอายุอย่างจริงจัง โดยการจัดงานในทุกพื้นที่ เราเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้สูงวัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ เพื่อให้ได้สังคม เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดี และเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์ เพื่อผู้สูงวัยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้กลายมาเป็นคนมีคุณค่าในหมู่บ้าน ในชุมชน และสามารถใช้ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองความคิด มาต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ สู่การขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ลดปัญหา ทั้งส่วนบุคคล และสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพด้วยผู้สูงวัย ได้เป็นอย่างดี

การจัดกิจกรรมแยกออกเป็นการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต เพื่อให้การใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

มิติที่ 2 ด้านสังคม เมื่อผู้สูงวัยได้พัฒนาและยกระดับตนเองทางด้านสุขภาพแล้ว ก็จะมีความพร้อมสู่การเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดสังคมที่ดี ทั้งในกลุ่มผู้สูงวัย และในกลุ่มช่วงวัยต่างๆ ด้วย จากจิตอาสาผ่านกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญา ความรู้ทางกฎหมาย

มิติที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงวัยมีความพร้อม ทางด้านร่างกายจิตใจและมีการรวมกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้ว อีกทางหนึ่งก็สามารถยกระดับไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ ในกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มงานที่มีความถนัดและเหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่การรวมกลุ่มอาชีพหรือพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อีกด้วย ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างคุณค่า และการยอมรับจากสังคมรอบข้าง

มิติที่ 4 สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี มิตินี้มีความสำคัญและครอบคลุมสำหรับผู้สูงวัยทั้งเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องของอาคารสถานที่ บ้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ และเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จึงมีส่วนสำคัญสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยด้วยเช่นกัน แต่นอกจากการใช้ประโยชน์แล้ว การเรียนรู้ที่จะป้องกันปัญหาที่มากับโลกออนไลน์ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น จึงมีการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้รู้เท่าทันการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ ในแง่ข้อมูลข่าวสารและการลงทุนต่างๆ ตลอดจนรู้ให้เท่าทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเริ่มต้นจากผู้สูงวัย ดิฉันเชื่อว่า ด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ของ กศน. ในครั้งนี้  เราจะสามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดจากคนรอบข้าง ให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้สูงวัยสามารถเป็นพลังที่สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสังคม และยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขได้อย่างแน่นอน” นางสาวตรีนุช กล่าว