สอศ.จับมือห้างโลตัสส์ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของประเทศ

วันที่ 01 ก.ค. 2565 เวลา 11:07 น.
สอศ.จับมือห้างโลตัสส์ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ห้องประชุม Academy 1-3 สำนักงานใหญ่โลตัสส์ กรุงเทพฯ

นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวนี้ นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบโจทย์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย สอศ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีศักยภาพในการทำงาน และถ่ายทอดความรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้เรียน ส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความต้องการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนร่วมมือผลิตบุคลากรให้ได้ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งภายในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประมาณ 500 – 1,000 คน ในสาขาวิชาคหกรรม ธุรกิจค้าปลีก การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

ด้าน นางสาวอรวลัญช์  สีวลีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง (เอเชีย) บริษัท เอก – ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์) กล่าวเพิ่มเติมว่า  โลตัสในฐานะห้างค้าปลีกที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมานานกว่า 27 ปี ความมุ่งมั่นของเรา คือการส่งมอบสินค้า “รู้สึกดีดี ทุกวันที่โลตัส” ไม่ว่าจะใช้บริการผ่านสาขากว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โลตัส มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน ปัจจุบัน โลตัส มีเพื่อนพนักงานกว่า 55,000 คนในธุรกิจของเรา ตั้งแต่สำนักงานใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจออนไลน์ ไปจนถึงร้านสาขาทั่วประเทศ เรามี    การจ้างงานกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งนักเรียนนักศึกษา ผู้พิการ  ผู้เกษียณอายุ ไปจนถึงพนักงานวัยทำงาน โดยนอกจากการสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงแล้ว โลตัส ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนพนักงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและลูกค้าสมัยใหม่ การร่วมมือระหว่างโลตัสและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อรับนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรค้าปลีกที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ทีมงานโลตัสเอง จะได้ร่วมงานกับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ยิ่งไปกว่านั้น ความร่วมมือนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด และช่วยสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการว่าจ้างบุคคลากรเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ให้มีรายได้ และอาชีพรองรับ สอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สังคม และบริษัทฯต่อไป