กลุ่มปตท. ผนึก “PJW” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากวัสดุสิ้นเปลือง มุ่งสู่ตัวแทนผลิตไทยใน ASEAN

วันที่ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 11:57 น.
กลุ่มปตท. ผนึก “PJW” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากวัสดุสิ้นเปลือง มุ่งสู่ตัวแทนผลิตไทยใน ASEAN
กลุ่มปตท. ร่วมกับ ปัญจวัฒนาพลาสติก พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ดึง 3 จุดแข็งองค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาด พร้อมเล็งตั้งบริษัทร่วมทุนก่อสร้างฐานผลิตสินค้า ในปี 2566

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด “INNOBIC” เปิดเผยภายหลังการลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษาและหาโอกาสทางธุรกิจในธุรกิจวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ภายใต้การร่วมศึกษาข้อมูลตลาดเครื่องมือแพทย์ การออกแบบและพัฒนาการผลิตเครื่องมือแพทย์ การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดในด้านต่างๆ และศึกษากฎเกณฑ์ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ “PJW” 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กลุ่ม ปตท. และ INNOBIC มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่ม NEW S Curve และการเป็น MEDICAL Hub ของรัฐบาล ซึ่งอุตสาหกรรมวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ถือ เป็น NEW S Curve ที่สำคัญของประเทศไทย 

โดยทางบริษัท ต้องการให้ความร่วมมือนี้ เป็นการสร้างฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของอาเซียนในประทศไทย สามารถสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ จะศึกษาเพื่อผลิตสินค้าที่มีความต้องการของตลาดแต่ยังไม่มีนวัตกรรมที่เหมาะสมและยังไม่ได้ผลิตในประเทศในปัจจุบัน ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นรากฐานและเป็นตัวอย่างที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไทยต่อไปในอนาคต

ด้าน ดร.ณัฐ อธิวิทวัส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด “INNOBIC” กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของ INNOBIC ที่จะพัฒนาธุรกิจวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ให้ประสบผลสำเร็จร่วมกับ IRPC และ PJW โดยจะเป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องหลังจากทาง INNOBIC มีการร่วมทุนในการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ในกลุ่มผ้าชนิดไม่ถักไม่ทอ ที่เป็นวัสดุหลักของการผลิตหน้ากากอนามัย ร่วมกับทาง IRPC ไปก่อนหน้าแล้ว 

รวมถึงยังได้ร่วมทุนเพิ่มเติมกับพันธมิตรกลุ่มวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นฐานผลิตในการอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็น Durable Medical Device ทั้งนี้ ดร.ณัฐ คาดหวังว่า ด้วยศักยภาพของทั้ง 3 บริษัท จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ด้วย เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจวัสดุทางการแพทย์ของไทย

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “IRPC” เปิดเผยว่า ด้วยทิศทางตลาดเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เป็นปัจจัยหนุนให้ความต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่ม Medical มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับช่วงปี 2565 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged society) หรือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และอีก 9 ปี ข้างหน้า ในปี 2574 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่า 28% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการตลาดที่ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ smart material กลุ่ม Specialty Plastic หรือเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ สำหรับผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข (medical application) Smart Material ที่ได้คิดค้น วิจัย พัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติก PP Meltblown วัตถุดิบหลักสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดกาวน์ เป็นรายแรกของประเทศ 

พร้อมทั้งได้จัดตั้ง "วชิรแล็บเพื่อสังคม" ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้จะสามารถประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายห่วงโซ่อุปทานธุรกิจปิโตรเคมีของ IRPC 

โดยใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของประเทศที่ทั้ง 3 บริษัท จะร่วมกันศึกษา พัฒนา และแสวงหาโอกาสในการลงทุนร่วมกันในธุรกิจผลิต และจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทางการแพทย์ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคง และแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขของคนไทย พร้อมทั้งสนับสนุนและผลักดันนโยบายของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ "PJW" เปิดเผยว่า จากทิศทางและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนตามที่ทาง INNOBIC และ IRPC ได้กล่าวมาแล้วนั้น

ขณะเดียวกัน ด้วยนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในอนาคต จะเป็นส่วนผลักดันให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาและหาโอกาสทางธุรกิจ ในธุรกิจวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “IRPC” บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด “INNOBIC”และบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) “PJW” จะเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกของประเทศไทย และเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ในอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้การเป็น Strategic Partner ร่วมกัน โดยนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญของทั้ง 3 บริษัทมาช่วยผลักดันในการสร้างมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ให้เพิ่มสูงขึ้น และยังร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ภายใต้การแสวงหาโอกาสในการลงทุนร่วมกันในธุรกิจผลิต และจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทางการแพทย์ 

โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ สอดรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ และยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

“การที่ PJW ได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญ โดยเป็นหนึ่งใน Strategic Partner ร่วมกับกลุ่มในเครือ PTT ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับบริษัทฯ เนื่องจากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทุกบริษัทมาต่อยอดธุรกิจ โดย “IRPC” มีศักยภาพความแข็งแกร่งในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติกชั้นนำในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ “INNOBIC” มุ่งเน้นดำเนินการลงทุนในธุรกิจยา ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้นจึงเชื่อว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุด”

นายวิวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรทั้ง 3 บริษัท คาดว่าสินค้าบางตัวจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี 2565นี้ โดยจะเริ่มจากการสั่งผลิต (OEM) สินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายก่อน และหลังจากนั้นจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อก่อสร้างโรงงานและลงทุนเครื่องจักร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งหลัง

ของปี 2566 ในขณะเดียวกัน ในกรอบ MOU นอกจากจะพัฒนาสินค้าด้วยตัวเองแล้ว ยังจะมีการศึกษาและมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆ เข้ามาช่วยในการสนับสนุนและเร่งรัดการเติบโตของบริษัทไปพร้อมๆกันด้วย

จากการทำงานร่วมกับกลุ่ม ปตท. มามากกว่า 30 ปี และด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จึงเกิดความไว้วางใจที่จะพัฒนาธุรกิจนี้ร่วมกัน ในนามของ PJW ผมต้องขอขอบคุณทาง INNOBIC และ IRPC เป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจแก่ PJW ให้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ร่วมกัน โดยจะเป็นรากฐานและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยต่อไปในอนาคต และเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป