logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565

27 พฤษภาคม 2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 132 โครงการ เน้นสร้างสรรค์ผลงานตอบโจทย์ในเรื่องทัศนคติเชิงบวก เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวในการเป็นประธานในงานปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า นับตั้งแต่ปี 2560 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดสรรเงินให้แก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนทุกช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับการจัดโครงการปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โครงการต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยผ่านกระบวนพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ โปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือจากผู้ทรงคุณวุฒิในการทำงานกลั่นกรองฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะอนุกรรมการบริหารฯ มีมติเห็นชอบโครงการ จำนวน ๑๓๒ โครงการ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนในการสร้างสรรค์ ผลงานปีนี้ถือว่าเป็นการพัฒนางานของการให้ทุนในหลายเรื่อง วธ.ได้ลงพื้นที่  ไปยังหลายภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม รวมถึงมีการปฐมนิเทศการให้องค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดมา โดยเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นว่า กองทุนพัฒนาสื่อสร้างปลอดภัยและสร้างสรรค์สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางใด วธ.สามารถสนับสนุนทุนในรูปแบบไหน ดังนั้น การให้ทุนปีนี้จึงเกิดจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นนำมาสู่การกำหนดประเด็นต่าง ๆ มี 2 ส่วน คือ 1. เน้นกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนทั่วไป  2. ตามยุทธศาสตร์ที่ผู้เข้าอบรมได้เสนอมา

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565

นางยุพา กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนส่งผลงานตามเวลาที่กำหนดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามเงื่อนใขของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามสัญญาที่วางไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยขณะนี้ มีผู้สมัครมือใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือ วธ.ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อที่ดีได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนให้ได้มากที่สุด การปฐมนิเทศครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับมาบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าที่สุดขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบสัญญา วธ.เชื่อมั่นว่าทั้ง 132 โครงการ สามารถดำเนินการผ่านไปได้อย่างลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่คณะทำงานของวธ.ได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มอบทุนกับผู้รับทุนวธ.จะมีการติดตามและประเมินผลตลอดเวลาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้รับทุนในครั้งนี้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างดีที่สุด ตอบโจทย์ในเรื่องทัศนคติเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาสื่อที่สร้างความแตกแยกของสังคม สร้างปรากฏการณ์ที่ดี พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป