logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

สส. เปิดค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมพลังเยาวชนไทย สู่การขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

25 พฤษภาคม 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ มูลนิธิโลกสีเขียว สวนนงนุชพัทยา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 อย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถเยาวชนไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สส. เปิดค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมพลังเยาวชนไทย สู่การขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน มนุษย์เป็นตัวการหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลกของเรา ส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เกิดการดูดซับและกักเก็บความร้อน ทำให้โลกของเราร้อนขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้เชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่า ต่างเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างหนักในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีใครหลีกหนีจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้งที่บ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงขึ้น พายุ คลื่นความร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ธารน้ำแข็งที่กำลังละลาย และอุณหภูมิในมหาสมุทรสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตในทะเล ทำลายสถานที่อยู่อาศัย และสร้างความเสียหายต่อวิถีชีวิตและชุมชนของเรา จากการประกาศเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการประชุม World Leaders Summit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (UNFCCC COP 26) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ท่านได้ประกาศเจตนารมณ์ยกระดับการดำเนินการของไทยที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero greenhouse gas emission) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน รวมทั้งน้อง ๆ เยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปอีกด้วย

สส. เปิดค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมพลังเยาวชนไทย สู่การขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

กิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลกหรือของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการเสริมศักยภาพ สร้างความพร้อมให้กับเยาวชนในการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเยาวชนเป็นอนาคตของโลก ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้นำของสังคม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอนาคต รมว. ทส. กล่าวทิ้งท้าย

นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 เป็นกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชนไทย ที่มีต่อสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทย ในการเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันและพลังของเยาวชนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้มีจำนวน ๕๐ คน ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙๐ คน โดยมีกระบวนการคัดเลือก ๒ รอบ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการคัดเลือกรอบแรก เปิดโอกาสให้ผู้นำเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปีจากทั่วประเทศ ส่งคลิปแนะนำตัวเองและแสดงความสนใจที่มีต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกให้เหลือเยาวชน ๑๐๐ คนเพื่อเข้ามาอบรมในหลักสูตรออนไลน์จากวิทยากรพิเศษ จำนวน ๔ ครั้ง และในการอบรมออนไลน์นี้จะเป็นรอบที่สอง ที่คัดเลือกเยาวชนให้เหลือเพียง ๕๐ คน โดยการพิจารณาจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในการอบรมออนไลน์ทั้ง ๔ ครั้งดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันนี้ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน ๒ คืน ณ สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี