logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

แห่ร่วมอบรมพระคัมภีร์"หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง พบความสุขที่แท้จริง"คึกคัก

04 พฤษภาคม 2565

คริสตจักรข่าวประเสริฐ จัดงานอบรมพระคัมภีร์ “หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง พบความสุขที่แท้จริง” มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติ จัดภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 ใกล้ชิด

ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ คริสตจักรข่าวประเสริฐ ได้จัดงานอบรมพระคัมภีร์ “หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง พบความสุขที่แท้จริง” บรรยากาศงานครั้งนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 แต่ก็มีผู้เข้าร่วมมีทั้งชาวไทย และต่างชาติ ทั้ง ศิษยาภิบาล วัยรุ่น ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุด้วย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้ง 2 วัน จำนวน 4 รอบ ผู้เข้าร่วมกว่า 367 คน ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

ตั้งแต่เริ่มงานมีคนมารอลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยง โดยด้านหน้าจะจัดเป็นบูธศาสนศาสตร์ ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ เพราะเป็นหลักสูตรจากสหรัฐอเมริกา ส่วนบูธถัดมาได้นำหนังสือของพาสเตอร์ อ็อกซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งคริสตจักรข่าวประเสริฐ มาจัดวางเช่นกัน ผู้เข้าร่วมเองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีหลายเรื่องราว และต้องการหนังสืออ่านเล่นเพื่อเป็นหนังสือเล่มโปรด และบูธโรงเรียนลินคอล์น เฮาส์ เป็นส่วนของการศึกษานอกระบบที่นักเรียนได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านทางพระคัมภีร์ ได้มีผู้เข้าร่วมหลายคนที่ต้องการให้ลูกหลานเข้ามาเรียนเช่นกัน เมื่อฟังผู้บรรยายถามก็มีการตอบสนอง

แห่ร่วมอบรมพระคัมภีร์"หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง พบความสุขที่แท้จริง"คึกคัก

พาสเตอร์ ฮี จิน พาร์ค อาจารย์ประจำโรงเรียนศาสนศาสตร์ กู๊ดนิวส์ ประจำสหรัฐอเมริกา เทศนาธรรมวันละ 2 ช่วง รวม 4 ช่วงช่วงแรกพาสเตอร์ ฮี จิน พาร์ค เทศนาธรรมในปฐมกาล บทที่ 1 ข้อ 26 หัวข้อจุดประสงค์ของการสร้างมนุษย์ ว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์จากดินตามฉายาของพระองค์ และระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต เพื่อให้ครอบครองสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ที่สร้างมาตั้งแต่วันที่หนึ่ง เนื่องจากพระเจ้าเป็นวิญญาณจึงไม่สามารถไปยุ่งอะไรที่เป็นวัตถุได้ จึงต้องมีสิ่งที่ช่วยครอบครองวัตถุ จุดมุ่งหมายที่สร้างมนุษย์ คือเพื่อใส่จิตวิญญาณพระองค์เข้ามา จากนั้นนำมนุษย์ไปไว้ในที่ที่พระองค์กำหนด ซึ่งมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่พระเจ้าต้องบอกว่า ห้ามกินผลจากต้นนี้

พระเจ้าบอกกับอาดัมว่า อย่ากินผลของต้นนั้น ไม่เช่นนั้นตายแน่ แต่ งู ซึ่งในที่นี้คือมารซาตาน กลับบอกว่า กินได้ ไม่ตายจริงหรอก ตอนนั้นมนุษย์ทิ้งพระคำของพระเจ้า และรับคำของมารซาตานมาแทน ทำให้ถูกมารซาตานครอบครอง และสิ่งนี้เรียกว่า ความบาป ที่นำมาซึ่งการกระทำบาป เป็นการเปลี่ยนเจ้านายจากพระวิญญาณของพระเจ้า มาเป็นมารซาตาน ความคิดที่มารซาตานให้กับเรา จึงออกมาเป็นการกระทำ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือใจของมนุษย์เพราะมีวิญญาณของมารซาตานมาครอบครอง และคอยนำให้ทำตามสถานการณ์ อารมณ์ แต่พระวิญญาณ จะนำให้ตามพระคำ สิ่งสำคัญ ใจเราต้องเปลี่ยน ถ้าใส่ใจของพ่อให้กับลูก ลูกก็จะเปลี่ยน เหมือนรถเสียที่ต้องมีผู้ซ่อม เราก็ต้องมีพระเจ้าซ่อมให้เรา

พาสเตอร์ ฮี จิน พาร์ค เทศนาธรรมว่า พระเจ้าได้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ให้มาบนโลกด้วยพระทัยของพระองค์ที่จะทรงดำเนินตามพันธสัญญาใหม่ ซึ่งจะลบล้างบาปในโลกให้มนุษย์โดยที่เพียงเชื่อก็จะได้รับสิ่งนั้น เหมือนสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดในประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจึงยอมแพ้ อัตโนมัติประเทศเกาหลีจึงได้รับเอกราชมาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ในมัทธิว บทที่ 3 พระเยซูได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน พระคัมภีร์กำลังพูดถึงพระเยซูที่ได้มาเพื่อหายอห์นเพื่อรับบัพติศมา ซึ่งยอห์นเองก็มีความคิดว่าตัวเขาเองต่างหากที่ต้องรับบัพติศมาจากพระเยซู

แห่ร่วมอบรมพระคัมภีร์"หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง พบความสุขที่แท้จริง"คึกคัก

แต่ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะพระเยซูได้มารับบัพติศมาเพื่อรับบาป พระองค์ทรงรับบาปของมนุษย์ทั้งหมดโดยผ่านทางยอห์น ที่ต้องเป็นเช่นนั้นก็เพราะ ในอิสยาห์ บทที่ 53 ที่บอกว่า เราทุกคนเจิ่นไปเหมือนแกะ ต่างไปตามทางของตัวเอง ได้วางความผิดบาปของเราลงบนตัวท่าน เนื่องจากพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย”

ดังนั้น ความจริงแล้วคนทั้งโลกที่ได้อยู่ในความบาปจะต้องตาย และรับผลของความบาปนั้น แต่พระเจ้าได้เห็นอย่างชัดเจนคือมนุษย์ไม่สามารถแก้ไขความบาป หรือรักษาธรรมบัญญัติได้เลย พระเจ้าจึงทรงให้พระเยซูลงมาเพื่อแก้ไขบาปทุกประการ พระเยซูจึงนำความบาปของโลกไปทั้งหมด ตั้งแต่อาดัมจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายของโลก พระเยซูได้แบกบาปของโลกนี้ไปทั้งหมด เพื่อความรอดอย่างสมบูรณ์นี้พระองค์ได้พูดคำว่า “สำเร็จแล้ว” จึงไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อลบล้างบาป เพราะพระองค์ได้ทำไว้ทั้งหมดของโลก และสมบูรณ์แล้ว

ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้มีโอกาสได้พูดคุยส่วนตัว และได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์ และแบ่งปันเรื่องราว รวมถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจ ทำให้รับความสุขเข้ามา และมีความหวังในการใช้ชีวิต

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Good News Mission Thailand หรือ โทร 02-101-1367