คกก.สาขานอกระบบฯ มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ลุยประเมินเชิงประจักษ์ 5 พื้นที่ เฟ้นหาผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 64

วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 09:23 น.
คกก.สาขานอกระบบฯ มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ลุยประเมินเชิงประจักษ์ 5 พื้นที่ เฟ้นหาผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 64
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการ สกสค.ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ เปิดเผยว่า ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ส่งเสริมการศึกษาการศาสนา และสาธารณประโยชน์ โดยมีหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 6 สาขา ประกอบด้วย พระสงฆ์นักพัฒนา ผู้บริหารการศึกษา ครูภาษาไทย ครูสังคมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาก่อนประถมศึกษา เพื่อนำมาเชิดชูเกียรติ และขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเข็มทองคำที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี  โดยมี ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และมีคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น รวม 6 สาขาดังกล่าวข้างต้น 

ในโอกาสที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น  สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2564 ทำหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ ในการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากเอกสารผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ  โดยในปีนี้ ได้คัดเลือกไว้จำนวน 5 ราย ซึ่งตนได้นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ และ นายวัชรินทร์ จำปี อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ อดีตเลขาธิการ กคศ. และ สกสค. ลงตรวจสอบและประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อคัดสรรให้ได้ผู้ที่ทำงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งมากที่สุด จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว มีความโดดเด่นโดยสรุปดังนี้  

นายอภิวิชญ์ นวลแก้ว อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาชุมชนบ้านแหลมฉบัง มีผู้ให้สมญานามว่า “ครูจ่า ผู้นำทางแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เป็นผู้ชี้นำชุมชนให้ตระหนักรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดึงคนในชุมชนร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนที่ถูกภาคอุตาหากรรมรุกคืบเข้าหาประโยชน์ ทั้งรณรงค์ต่อสู้และต่อต้านการเอาเปรียบทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งจากหน่วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรม มีการระดมสมองวิเคราะห์สภาพปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอุดมการณ์จำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น “สิ่งแวดล้อมศึกษาป่าชายเลน” เป็นวิชาเลือกให้แก่โรงเรียนในชุมชน ผลการดำเนินงานมีผู้มองเห็นและให้ความสำคัญ ได้เผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ผ่านสื่อมวลชนที่หลากหลาย ทั้งสิ่งพิมพ์ ทีวี และสื่อออนไลน์ สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติป่าชายเลนสู่ความยั่งยืน ของภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผลที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก ต่อชุมชนสังคมและกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  

นางประสาร วงษ์สมี ปราชญ์ชาวบ้านผู้โอบอ้อมอารี 1 ใน 7 ผู้ทำงานเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมของสิงห์บุรี โดยมีสารเคมีในเลือดเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ลุกขึ้นมาเรียนรู้การมีวิถีชีวิตแบบปลอดภัยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการตนเอง จัดการชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปโดยรอบแบบกัลยาณมิตร มีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน ผลัดกันเป็นผู้ให้ ผู้รับอย่างสมดุล ได้รับการยอมรับให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นปราชญ์เกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านการเกษตรอินทรีย์ ด้านการผลิตพืชผัก และไม้ผล ตามมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี 2555 พัฒนาจนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 ด้านการทำเกษตรผสมผสาน และเกษตรวิถีพอเพียง จวบจนปัจจุบัน          

นายธีร์ธวัช  บุญจีน อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ครู กศน.ตำบลห้วยไร่ ที่เป็นหัวใจของชาวชุมชน ผู้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของครู? กศน.ตำบล ได้ครบถ้วนทั้งการจัดกิจกรรม? กศน.? และการส่งเสริมการจัดกิจกรรม? กศน.โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในทุกภาคส่วน?  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากคือการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชนโดยการต่อยอดจากการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของ กศน.จนเกิดการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์?ปลอดสารพิษจนเป็นที่ยอมรับทั้งการผลิตและการตลาด?  สามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนตลอดทั้งปี? ปฏิบัติภารกิจจนเกินคำว่า “ครู” บูรณาการการเรียนรู้ชองชาวชุมชนด้วยหัวใจที่เสียสละ อดทน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง 

นายวันชัย ญาติคำ หรือ ผู้ใหญ่จ๊อด ผู้ใหญ่บ้านหนองไม้แก่น หมู่ 8 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้รักการเรียนรู้ ซาบซึ้งและซึมซับในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านข่าวโทรทัศน์ช่วงค่ำตั้งแต่เล็กจนโต พ่อหลวงชองปวงชนชาวไทยที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชาวไทยได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวชีวิต และจิตใจ ผู้ใหญ่จ๊อด เสียสละที่ดินของตนเองเป็นพื้นที่สาธิตโคกหนองนาโมเดลให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เรียนรู้ รวมกลุ่ม ค.คน ยั่งยืน เพื่อร่วมกันทำงาน “เอามื้อสามัคคี” ปลูกฝังความรัก สามัคคี รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี ในหมู่สมาชิกรวมถึงประชาชน โดยไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงหน้าที่ ทว่าเป็น “จิตวิญญาณ” และแม้ว่าอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำชุมชน ก็จะยังคงยืนหยัดทำสิ่งนี้ต่อไป 

นายคะนอง  โปรักษ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประธานวิสาหกิจชุมชน นักคิด หรือ “นวัตกร” คนสำคัญของชาวชุมชน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ช่วยคิด วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาให้ชาวชุมชน ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ ร่วมกันแก้ปัญหาทั้งในระดับปัจเจก ระดับกลุ่มคน และระดับชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งวิถีชีวิตที่สง่างาม บนทางสายกลางแห่งความพอเพียง   

นายกฤตชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เกณฑ์การตัดสินผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิประจำปี 2564 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้/มีการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เผยแพร่สู่สาธารณะ ผลที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ทั้ง 5 รายข้างต้นดำเนินการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการเป็นอย่างมาก สำหรับผลการตัดสิน ทางคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จะประกาศให้รับทราบพร้อมกันทั้ง 6 สาขาอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด