เสมา3 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์นครศรีฯ ให้กำลังใจคนทำงาน เเนะกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคนไทยยุค 4.0

วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 10:59 น.
เสมา3 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์นครศรีฯ ให้กำลังใจคนทำงาน เเนะกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคนไทยยุค 4.0
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ซึ่งมี นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการ ศว.นครศรีธรรมราช หน่วยงานภาคีเครือข่าย และบุคลากร กศน. ให้การต้อนรับ โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ชื่นชมผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ปี 2562 ของ ศว.นครศรีธรรมราช ที่ได้ดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สามารถให้บริการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมายในทุกกิจกรรมกว่า 1.2 แสนคน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคน ทุ่มเทและเสียสละในการทำงานเสมอมา ซึ่ง ดร.กนกวรรณ ตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ เจตคติ ความสามารถ ตลอดจนการประสานงานและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแล กศน. และ ศว.ทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังใจและยืนยันว่า จะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และได้เสนอแนะเรื่องการร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาค ส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อต่อยอดสิ่งดีๆให้ออกสู่ภายนอก กศน.อย่างกว้างขวาง และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ชุมชน พร้อมแนะนำแนวคิดสร้างสรรค์ การเรียนวิทยาศาสตร์จากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงามและมีประวัติยาวนาน เพื่อดึงดูดเด็ก เยาวชนและประชาชน มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบ "กิจกรรมนักสืบสายน้ำ" แห่งคลองพรหมโลก เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคนไทยยุค 4.0 ตามนโยบายพัฒนาศักยภาพคนของรัฐบาล อย่างยั่งยืน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  มีความโดดเด่นในการนำธรรมชาติที่อยู่รอบตัว มาเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัย มีพื้นที่บริการ 4 จังหวัด 61 อำเภอ รวมประชากรกว่า 3.4 ล้านคน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายไปสู่สังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์”

อย่างไรก็ตาม ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ยังย้ำให้กำลังใจทุกคนและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จในก้าวต่อไป