หมอ มศว สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศการตรวจกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม จากสมามคิวซีแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 13:03 น.
หมอ มศว สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศการตรวจกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม จากสมามคิวซีแห่งประเทศไทย
 

นายแพทย์สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และทีมคลินิกโรคหลอดลม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับรางวัลชนะเลิศการตรวจประเมินกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม โดยกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย หรือสมาคมคิวซีแห่งประเทศไทย (The Association of QC Headquarters of Thailand) เรื่อง Changes towards “Total Care Model” through Clinical Lead Team’s efforets : The COPD Pilot Project เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาให้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็น “องค์กรแห่งคุณภาพ” ที่มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรแห่งคุณภาพ” ด้วยการสนับสนุนให้มีการใช้เทคนิค เครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร พร้อมกับการยกระดับคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตของคนไทยสู่มาตรฐานสากล

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นในการรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และเป็นที่ปรึกษาให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการคุณภาพ เป็นแนวทางดำเนินการเพื่อการผลิตสินค้า และ/หรือ การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ “องค์กรแห่งคุณภาพ” ระดับโลก อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทั้งภายในประเทศและในเวทีการค้าโลก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป