สถ.เปิดอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท. สุทธิพงษ์ ฝาก3ข้อในการทำหน้าที่

วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 14:01 น.
สถ.เปิดอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท. สุทธิพงษ์ ฝาก3ข้อในการทำหน้าที่
อธิบดีสถ.เปิดอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.ฝาก3ข้อคิดซื่อสัตย์สุจริตวินัยและการปฏิบัติตามระเบียบ

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 และมอบรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น ประจำปี 2561 มอบเข็มเกียรติคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

นายสุทธิพงษ์ ได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล และพนักงานสถานธนานุบาลด้วยว่า เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านต้องถือเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โปร่งใส ตรงไปตรงมา อย่าเบียดบังผลประโยชน์อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียความศรัทธาต่อประชาชน ขอให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแล ส่วนเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ในเรื่องนี้

 

"ท่านผู้จัดการบางท่านอาจจะมองข้ามไป ไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร แต่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกท่าน จึงขอให้อย่าละเลย เพราะผลของการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนอาจจะต้องถูกลงโทษ หรือดำเนินการทางวินัย ตลอดจนอาจมีความผิดฐานอื่นตามมาได้ และเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการทุกเรื่อง ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สั่งการ หรือวางแนวทางปฏิบัติให้ถือปฏิบัติ ก็ขอให้ศึกษาทำความเข้าใจ และขอฝากให้ช่วยเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน อาจจะมีความผิด ทางละเมิดและต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมาด้วย"นายสุทธิพงษ์ กล่าว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต