ก.แรงงานจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนครั้งที่12

  • วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 12:31 น.

ก.แรงงานจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนครั้งที่12

 

กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 และการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคมนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานมิติด้านแรงงานสอดรับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สร้างการรับรู้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการจ้างงานที่มีคุณค่า

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 และการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม The Empress Premier อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน SLOM – WG ค.ศ.2016 -2020 หารือเพื่อเตรียมการจัดทำแผนงาน SLOM - WG ฉบับใหม่ ค.ศ.2021 – 2025 และหารือการดำเนินการในประเด็นคาบเกี่ยวกับสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ตลอดจนภาคีภายนอก และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ

นางพัฒนาฯ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้มีหัวหน้าคณะผู้แทนระดับผู้อำนวยการสำนัก กอง และผู้แทน SLOM - WG จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การยกร่างแผนงาน SLOM - WG ฉบับใหม่ ค.ศ.2021 – 2025 การเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การเตรียมการจัดการประชุม ASEAN Labour Inspection Conference และการประชุม ASEAN Regional Tripartite Social Dialogue Conference โดยผลที่ได้จากการประชุมจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติด้านแรงงานเพื่อให้สอดรับกับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ. 2016 – 2020 เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อแสวงหาทิศทางการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนภายหลัง ค.ศ. 2021 ตลอดจนเกิดการสร้างความรับรู้เรื่องการเปลี่ยนผ่านการจ้างงานนอกระบบเป็นการจ้างงานในระบบอย่างเป็นธรรม เพื่อเข้าถึงงานที่มีคุณค่า

ข่าวอื่นๆ