เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 สาขาจากการประกวดโครงงานวิทย์ฯ อาเซียน ASPC 2019

  • วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 22:30 น.

เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 สาขาจากการประกวดโครงงานวิทย์ฯ อาเซียน ASPC 2019

ร.ร. สตรีระนอง จากผลงาน “เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ” ส่วน ร.ร.จุฬาภรราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากผลงาน  “การศึกษาวงจรชีวิตพฤติกรรมของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด” 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นางกรรณิการ์ เฉิน รอง ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เปิดเผยว่า  อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพการประกวดโครงงานวิทยาศา สตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019) มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 หรือเทียบเท่า จากกลุ่มประเทศอาเซียน 8 ประเทศ

ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนามและไทย รวม 84 คน นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีว ภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลปรากฏว่าเยาวชนไทยจากโรงเรียนสตรีระนอง ที่ส่งโครงงาน “เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ” เข้าประกวดคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ เยาวชนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากโครงงาน  “การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการและบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

นายกรปรินทร์ ธเนศนราธร จากโรงเรียนสตรีระนอง อธิบายถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน ว่า เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ” เครื่องนี้จะสามารถแยกขวดได้อย่างอัตโนมัติ รวดเร็ว และแม่นยำ โดยตัวเซ็นเซอร์และตัวควบคุมขนาดเล็กในการคัดแยกขวดทั้ง 4 ประเภท คือ แก้ว กระป๋อง ขวดพลาสติกขุน และขวดพลาสติกใส่ เพื่อลดเวลาในการคัดแยกขวด และลดขยะในโรงเรียน ในอนาคตตนอยากจะผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในชุมชนและสังคม เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและลดปัญหาลดอีกด้วย 

ด้านนายนฤพัฒน์ ยาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อธิบายถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน ว่า การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการและบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด”เกิดจาก ตนเองและเพื่อน ๆ สนใจด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด แต่เมื่อหาข้อมูลการวิจัยจึงพบว่ามีค่อนข้างจำกัด จึงทำการศึกษาแมลงชนิดนี้ ตั้งแต่วงจรชีวิต พฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน การผสมพันธ์ และศึกษาลักษณะทางกายภาพของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับนักกีฏวิทยาหรือผู้ที่มีความสนใจในกีฏวิทยาในอนาคต 

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ์ กล่าวว่า  การได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สร้างเครือข่ายของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ถือเป็นรางวัลที่มีค่ากับเยาวชนทุกคน หวังว่าโครงงานที่เยาวชนได้พัฒนาขึ้นจะถูกพัฒนาต่อไปและถูกนำมาใช้งานจริง เพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนต่อไป

ข่าวอื่นๆ