สถ.เปิดสอบเลื่อนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

  • วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 16:09 น.

สถ.เปิดสอบเลื่อนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ประกาศแล้ว...สถ.เปิดสอบเลื่อนตำแหน่ง “ชำนาญการพิเศษ” หลายอัตรา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง คือ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นิติกร และนักวิชาการเงินและบัญชี

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น จะต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่า กรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี, มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิบุคคล และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ ไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า , ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จะพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ จำนวน 200 คะแนนเต็ม โดยมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และ องค์กรประกอบที่ 2 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การประเมิน ผลงาน และการสัมภาษณ์ ทั้งจากผู้บังคับบัญชา จากการพิจารณาเค้าโครงเอกสารผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอและแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ,ประวัติการรับราชการ)

ผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกสามารถเข้าดูรายละเอียดของประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ทาง www.dla.go.th หัวข้อ "หน่วยงานภายใน" หน่วยงาน "กองการเจ้าหน้าที่" เมนู "หนังสือราชการ" และเมนู "การคัดเลือกข้าราชการ" ได้อีกทางหนึ่งด้วย อธิบดี สถ. กล่าว

ข่าวอื่นๆ