ศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอขุนหาญ

วันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 12:43 น.
ศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอขุนหาญ
ศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอขุนหาญ ชูเสน่ห์ "อาหารพื้นถิ่น-การจักสาน-การทอผ้าไหมโบราณ" พร้อมผลักดันเสน่ห์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มรายได้ให้ชุมชนยั่งยืน

นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ วัดสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ โดยภายในงานมีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ อาทิ อาหารพื้นถิ่น การจักสาน การทอผ้าไหมโบราณ ตลอดจนการละเล่นตามประเพณีโบราณ แสดงให้ผู้สนใจตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ชม

ด้านนายสุชิน แกล้วเกษตรกรณ์ พัฒนาการอำเภอขุนหาญ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยนำเสน่ห์ภูมิปัญญาชุมชนตลอดจนวิถีวัฒนธรรมผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อ ทำให้เกิดรายได้กระจายอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการสร้างงานในพื้นที่ โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันของชาวบ้านในชุมชน

ทั้งนี้ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือเรียกทั่วไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” จำนวน 3,273 หมู่บ้าน ภายใต้แนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานมนชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน เป็นโครงการภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน