เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดมุมมองการเกษตรยุคใหม่ หัวข้อ "AgriTech: Building a Sustainable Future" ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเกษตรยั่งยืน บนเวทีสตาร์ทอัพระดับโลก "MIT Global Startup Workshop 2018" จัดโดย มหาวิทยาลัย MIT สถาบันศศินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าเอ็มไอที

วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11:43 น.
เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดมุมมองการเกษตรยุคใหม่ หัวข้อ "AgriTech: Building a Sustainable Future" ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเกษตรยั่งยืน บนเวทีสตาร์ทอัพระดับโลก "MIT Global Startup Workshop 2018" จัดโดย มหาวิทยาลัย MIT สถาบันศศินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าเอ็มไอที
 

26 มีนาคม 2560 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายนพปฎล เดชอุดม รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสัมมนาสตาร์ทอัพระดับโลก MIT Global Startup Workshop 2018 (MIT GSW) จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท MIT (Massachusetts of Institute of Technology) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในหัวข้อ AgriTech: Building a Sustainable Future โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ศาสตราจารย์ Dr. Benedetto Marelli จากภาควิชา Civil and Environmental Engineering MIT และนายปิตาชัย เดชไกรศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด เพื่ออัพเดทเทรนด์และแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน

นายนพปฎล กล่าวว่า ภาคการเกษตรของไทยกำลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของโลก ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน และได้ส่งผลกระทบกับการตลาดภาคการเกษตรโดยรวม ทำให้ผู้ประกอบการทางการเกษตรทุกรายต้องปรับตัว สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับแนวโน้มนี้มาอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาได้มีนโยบายการดำเนินงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะได้ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่เป็นองค์กรยั่งยืน คือ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงให้ความสำคัญในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เร่งคิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ พร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เครือฯพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยจะถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้าง “ระบบนิเวศทางการเกษตร” ให้สมบูรณ์ ก่อเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในภาคการเกษตรของไทยตามมา

อนึ่ง MIT Global Startup Workshop (MIT GSW) เป็นเวทีสัมมนาระดับโลกที่จัดมาแล้วกว่า 20 ปี โดยกลุ่มศิษย์เก่าและนักศึกษาของสถาบัน MIT เพื่อเจาะลึกทุกแง่มุมของวงการสตาร์ทอัพ ซึ่งได้รับการกล่าวขานถึงคุณภาพในระดับโลกจากตัวจริงในวงการ โดย Bill Clinton อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยกล่าวชื่นชมว่า MIT GSW นั้น มีบทบาทสำคัญต่อนวัตกรรม และการหาคำตอบให้กับปัญหาที่กำลังรุมเร้าโลกใบนี้โดยเจาะลึกทุกแง่มุมเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ วิธีการบริหารจัดการ รวมทั้งผลกระทบของ Digital technology ทั้งในทางบวกและทางลบกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับธุรกิจสตาร์ทอัพไทยและติดอาวุธไอเดียให้กับนักธุรกิจไทย เพื่อนำไปต่อยอดในยุค Thailand 4.0 ภายในงานมี Speakers ชั้นนำระดับประเทศ อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี Richard Lester โปรเฟสเซอร์จาก MIT รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ เครือซีพี, Facebook, Grab, T2P และ ANANDA เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริษัท VC (Venture Capital)จากภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมเพื่อหาโอกาสลงทุน ในการจัดงานนี้ขึ้นในประเทศไทยมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จากประเทศไทย เป็นผู้จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์