posttoday

วก.ไชยา ขับเคลื่อนนโยบาย เสมา 1 สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

23 กันยายน 2566

ทีมบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา จับมือขานรับนโยบาย เสมา 1 โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้การนำของนายณรงค์  หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

          “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” วก.ไชยา พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย เสมา 1  และเลขาธิการ กอศ. สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

วก.ไชยา ขับเคลื่อนนโยบาย เสมา 1 สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทีมบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา จับมือขานรับนโยบาย เสมา 1 โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้การนำของนายณรงค์  หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เริ่มต้นด้วยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติ บรรณโสภิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีนายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยนายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เป็นวิทยากร ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯในครั้งนี้

วก.ไชยา ขับเคลื่อนนโยบาย เสมา 1 สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
          ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพไชยากว่า 60 คน ร่วมกันระดมความคิดจัดทำข้อเสนอโครงการต่างๆที่สอดรับกับนโยบายของ เสมา 1 ตลอดจน 5 นโยบายหลัก และ 11 Quick Win ของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมประสานสุข วิลล่าบีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช