logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

MEA จัดสัมมนาการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

15 ตุลาคม 2562

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) จัดงานสัมมนา “การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย" ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) จัดงานสัมมนา “การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย" ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กว่าร้อยคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ

MEA จัดสัมมนาการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) นายวัชรพงษ์ ขันติโชติ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตลาดกระบัง การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และบริการต่าง ๆ ของ MEA ที่พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้เพียงพอ และมีเสถียรภาพเพื่อรองรับการผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิของ กฟน. ในหัวข้อ “การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และความปลอดภัย” และหัวข้อ “ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง” พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา เพื่อยกระดับความพึงพอใจและมาตรฐานการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของ MEA

MEA จัดสัมมนาการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ผอ. ไฟฟ้าเขตลาดกระบัง MEA กล่าวต่อไปว่า นอกจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้แล้ว ยังมีโครงการ MEA Now เพื่อให้บริการดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีรถเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องประจำภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ โดย MEA Ambassador Team เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงมีการดำเนินโครงการ "MEA Better Care Service” เป็นบริการที่ MEA จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Metro ต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288 ในเวลาทำการ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA จัดสัมมนาการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

MEA จัดสัมมนาการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง