posttoday

กางกม.คลี่ปม"ชาญ พวงเพ็ชร์"ติดบ่วง ปลัดอบจ.ปทุมธานีรักษาการแทน

02 กรกฎาคม 2567

ตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานี ส่อว่างยาวหลัง ชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้ชนะเลือกตั้งติดล็อคคดีศาลอาญาทุจริตฯภาค1 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา13 มอบหมาย "ยุทธนา แสงพงศานนท์" ปลัดอบจ.ปทุมธานีรักษาการนายกอบจ.แทน

ชัดเจนว่านายชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้ชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานี เมื่อ30มิ.ย.67 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี เมื่อ1ก.ค.67 ประกาศรับรองผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแต่"ยังไม่มีการประกาศรับรองเป็นนายกอบจ.ปทุมธานี"  

มีการตั้งข้อสังเกตว่า นายชาญ อาจต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ทันทีหลังเข้ารับตำแหน่งเนื่องจาก ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำสั่งประทับฟ้องคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลนายชาญในความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยังชีพเมื่อปี2555 และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาฯ 
 

ขณะที่นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้ว่า หากนายชาญ เข้าปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานีเมื่อใด ก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เมื่อนั้น แต่หากนายชาญ ต้องการจะโต้แย้งคำสั่ง ก็ต้องไปดำเนินการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลการเข้าสู่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจ ออกคำสั่งดำเนินการต่อไป

นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผอ.กกต.ปทุมธานี ระบุว่า ผู้ที่จะประกาศรับรองผลให้นายชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานี เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.กลาง พร้อมชี้แจงปมการรับสมัครนายชาญเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีว่า ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามมาตรา 49 อนุมาตรา6แล้ว นายชาญไม่ได้ขาดคุณสมบัติและไม่ได้มีลักษณะต้องห้าม (คลิ๊กอ่านประกอบ)
 

ดังนั้น เมื่อยังไม่มีการประกาศรับรองผลให้นายชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานี จากกกต.กลาง แม้นายชาญจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและกกต.ปทุมธานีประกาศรับรองผลการรับคะแนนแล้ว ตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีเท่ากับ ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ผู้ซึ่งต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายชาญต่อไประหว่างนี้คือ นายยุทธนา แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 13 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (คลิ๊กอ่านประกอบ)