posttoday

เช็คด่วน ก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้ง 43 นายพล "สุรพงษ์ ชัยจันทร์"ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

30 เมษายน 2567

นายกฯเศรษฐา เป็นประธานประชุมก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้ง 43 นายพลตำรวจ วาระเดือนเม.ย.พร้อมเปิดประวัติ บิ๊กอ้อม "สุรพงษ์ ชัยจันทร์" นรต.รุ่น40 ติดยศ พล.ต.อ. นั่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.67 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานเพื่อประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 3/2567 โดยมีวาระการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

มีรายงานว่า ที่ประชุม ก.ตร. เห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช. เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. 20 นาย ประกอบด้วย

1. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม.

2. พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รอง ผบช.ปส.

3. พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.3

4. พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง ผบช. รร.นรต.

5. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท.

6.พล.ต.ต.กำพล กุศลสถาพร รอง ผบช.สยศ.ตร.

 

7 พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.

8.พล.ต.ต. คเณศ บุญเกษมสันติ รอง พตร.

9.พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.9

10.พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ รอง ผบช.สทส.

11.พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต นายแพทย์ (สบ 7) รพ.ตร.

12.พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.ภ.7


ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. 30 นาย ได้แก่

1. พ.ต.อ.หญิง การต์ชนก บุญศิวนนท์ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มอาจารย์ บช.ศ.

2. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

3. พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

4. พ.ต.อ.ประสิทธิศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

5. พ.ต.อ.สมพร กฤษณพิพัฒน์ รอง ผบก.ผอ.

6.พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

7.พ.ต.อ. หญิง ไฉไล เที่ยงกมล รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

8.พ.ต.อ. หญิง พรทิพย์ วงศ์ผดุง อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ รร.นรต.

9.พ.ต.อ.เผด็จ โชคเรืองสกุล อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ รร.นรต.

10.พ.ต.อ.โกศล ยามา รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

11.พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ รอง ผบก.ยศ.

12.พ.ต.อ.โกศล วีรวิศาล รอง ผบก.สสน.

13.พ.ต.อ.สุธี เข็มราช รอง ผบก.ศฝร.ภ.6

14.พ.ต.อ.เมผฒาวิศ ประดิษฐ์ผล รองผบก.ภ.จว.ตราด

15.พ.ต.อ.หญิง บังอร คล้ายสกุล รอง ผบก.อก สพฐ.ตร.

16.พ.ต.อ.กตธน ศรีงามช้อย รอง ผบก.สส ภ.5

17.พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รอง ผบก.สส ภ.5

18.พ.ต.อ.รณภพ พรอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม

19.พ.ต.อ.สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ รอง ผบก.ผอ

20.พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รอง ผบก.ก.จว.เชียงใหม่

21.พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.5

22.พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ผค.

23.พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส.

24.พ.ต.อ.หญิง กัลยกร คุณมี รอง ผบก.ยศ.

25.พ.ต.อ.พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ รอง ผบก.ศพฐ.9

26.พ.ต.อ.สุชาติ สอิด รอง ผบก.กค.ภ.9

27.พ.ต.อ.กษิภณ ศิริจันทร์ รอง ผบก.สท.

28.พ.ต.อ.หญิง รุ่งทิวา ผิวขาว รอง ผบก.พธ.

29.พ.ต.อ.สราวุธ ศรีชัย รอง ผบก.อก.ภ.3

30.พ.ต.อ.กิตติ กองแสงศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.3

สำหรับการแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน เป็นการแต่งตั้งในตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.อ. แต่งตั้งจากผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ สิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 10 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลำดับอาวุโส

“ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 20 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

และตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจากรองผู้บังคับการที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 30 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

สำหรับ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช. หรือ 'บิ๊กอ้อม'ซึ่งก.ตร.มีมติแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ครองยศ พล.ต.อ. เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2507 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี รัฐประศาสตรบัณฑิต นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 40

ประวัติการอบรม 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 44
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง) 
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน    กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน    รองจเรตำรวจแห่งชาติ
2560 - ธ.ค. 2564    กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565    ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563     รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2560 - ก.ย. 2562 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
2560 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
2558 - 2560 ผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
2557 - 2558 ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ