logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร จำนวน 762 ตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ นายโผทหาร 762 ตำแหน่ง พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.สส. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. พลเรือเอกอะดุง พันธ์เอี่ยม ผบ.ทร.และพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวน 762ตำแหน่ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

โดยมีตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย

กองทัพไทย

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี 
เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกอนุสรณ์ คุ้มอักษร
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง 
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลิน 
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก
พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ 
เป็นผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกสุขสรรค์ หนองบัวล่าง
เป็น รองผู้บัญชาการการณ์ทหารบก
พลเอกกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
พลเอกอุกฤษ บุญตานนท์ 
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกธราพงษ์ มะละคำ 
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์
เป็น เสนาธิการทหารบก
พลโทชิษณุพงศ์ รอดศิริ 
เป็นแม่ทัพภาคที่1 
พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ 
เป็นแม่ทัพภาคที่2 
พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ 
เป็นแม่ทัพภาคที่3 

กองท้พเรือ
พลเรือเอกอะดุง พันธ์เอี่ยม
เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข
เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอกโกวิท อินทร์พรหม
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอกชลธิศ นาวานุเคราะห์
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอกวรวุฒิ พฤกษารุ่งเรือง
เป็นเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโทชาติชาย ทองสะอาด
เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล 
เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอกพงษ์สวัสดิ์ จันทสาร  
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม 
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศโท เสกสรรค์ คันธา
เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

อ่านต่อ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา