logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เปิดประวัติ 'อรรถพล' รักษาราชการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เปิดประวัติ 'อรรถพล' รักษาราชการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

25 มกราคม 2566

วราวุธ รมว.ทส. ตั้ง อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดประวัติข้าราชการหนุ่มไฟแรง ผู้เติบโตมาจากงานปราบปรามคดีบุกรุกผืนป่า

 เมื่อวันที่ 25ม.ค.2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามในคำสั่งและมีผลทันที แต่งตั้งให้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและต่อเนื่องในการทำงาน

นายวราวุธ ได้แต่งตั้งนายอรรถพล ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนแลกกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาและถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เพื่อรอการสอบสวนทางวินัยที่จะทราบผลวันที่ 4ก.พ.2566 

สำหรับประวัตินายอรรถพล รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จบคณะวนศาสตร์ รุ่น 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) สำนักงาน ก.พ. 

นายอรรถพล เติบโตจากงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดในการบุกรุกผืนป่ามาเกือบตลอดชีวิตราชการ เคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา (นักวิชาการป่าไม้ 7ว) อดีต ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันและปราบปรามและควบคุมไฟป่า, ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงคราม และผู้อำนวยการสำนักวิชาการป่าไม้ 

ต่อมาเป็น ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เดือนมิถุนายน 2560 ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศภารกิจเน้นป้องกันปราบปรามการบุกรุกป่าไม้และยังเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) รวมถึงได้รับเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561-2563 เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ปี 2564 ถูกโยกข้ามหน่วยไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปี 2565 เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง