posttoday

มติสภาผู้แทนฯ451เสียงผ่านร่างแก้ไขกม.ออกเสียงประชามติ

18 มิถุนายน 2567

มติสภาผู้แทนฯ 451เสียง ผ่านร่างแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฝ่ายค้าน-รัฐบาล หนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง ตั้งคณะกมธ.วิสามัญศึกษา 31คน ใช้ร่างครม.เป็นหลักในการพิจารณาวาระ 2

เมื่อวันที่ 18มิ.ย.67 ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งมีผู้เสนอสู่สภา รวม 4 ฉบับ คือ ฉบับของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ฉบับของพรรคเพื่อไทย ฉบับของพรรคก้าวไกล และฉบับของพรรคภูมิใจไทย
 

โดยการอภิปรายทั้งสมาชิกฝ่ายค้านและรัฐบาล ส่วนใหญ่ เห็นด้วยในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการให้การออกเสียงประชามติ สะดวกเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการออกเสียงประชามติ เป็นกระบวนการความเป็นธรรมสูงสุดของประเทศ ของผู้มีอำนาจแท้จริง คือ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมใช้สิทธิออกเสียงโดยตรง ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง และได้มีผลกระทบ ซึ่งเป็นพื้นฐานการปกครองประชาธิปไตย 

ท้ายที่สุดที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่างทั้ง 4 ฉบับ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 451 เสียง และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 31 คน และมีระยะเวลาการแปรญัตติ 15 วัน โดยมีร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่ 2