posttoday

เปิดแฟ้มครม.28พ.ค.67-นายกฯเศรษฐาบินร่วมงานUBSที่ฮ่องกง

28 พฤษภาคม 2567

นายกฯเศรษฐา นั่งประธานประชุมครม.เคาะแผนการคลังปี 68-70 หลังทำงบกลางปี 67 จำนวน 1.22 แสนล้านบาท รับทราบผลศึกษาโครงการสมาร์ทกริดตามข้อเสนอ สว. ช่วงบ่ายบินร่วมงาน UBS ที่ฮ่องกงตามคำเชิญผู้บริหารกลับไทย 29พ.ค.67

เมื่อวันที่ 28พ.ค.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นมีกำหนดเดินทางไปร่วมงาน UBS Asian Investment Conference (AIC) 2024 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 ตามคำเชิญของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ UBS โดยเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วง 13.00 น. 

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจได้แก่  วาระเพื่อพิจารณากระทรวงการคลัง เสนอการปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง (ปี 2568-2570) ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเห็นชอบกรอบการคลังระยะปานกลางที่มีการปรับปรุงใหม่หลังรัฐบาลจัดทำ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (งบฯกลางปี 2567) วงเงิน 1.22 แสนล้านบาท

สำนักงบประมาณ เสนอ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2568 หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ....

ส่วนวาระเพื่อรับทราบที่น่าสนใจ ได้แก่  กระทรวงพลังงาน เสนอ  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรมตามมาตรา 1672 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ   ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่หมู่เกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. ...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ....

กระทรวงแรงงาน เสนอ  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอ  ญัตติมาตรการป้องกัน ฟื้นฟู และเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ โรงานผลิตพลุและดอกไม้เพลิงระเบิด

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และฝ่ายนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทย(นายเอลชิน รากุบ โอกลู บาชีรอฟ) 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราขทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย (นางเอวา กริสตีนา กูวายา-ซันโทปูโลส) 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐแชมเบียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐแชมเบียประจำประเทศไทย (นายมอร์คัม มุมบา)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ประจำประเทศไทย (นายฮัน แจ ซง) 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย (นายสกันแดร์ นัสรา)