logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

คนกรุง65.3%เห็นว่าผู้ว่าฯยังไม่มีผลงานชัด

11 กรกฎาคม 2555

กรุงเทพโพลล์ เผย คนกรุง 65.3% เห็นว่า 3 ปี 6 เดือน ผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีผลงานเด่นชัด 45.0% ไม่แน่ใจสมัยหน้าจะเลือกหรือไม่

กรุงเทพโพลล์ เผย คนกรุง 65.3% เห็นว่า 3 ปี 6 เดือน ผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีผลงานเด่นชัด  45.0% ไม่แน่ใจสมัยหน้าจะเลือกหรือไม่

เนื่องในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 3 ปี 6 เดือน ของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี 6 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,195 คน เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่า

คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ 5.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจเมื่อตอนที่ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 3 ปี  0.15  คะแนน โดยพึงพอใจผลงานด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมากที่สุด (6.15 คะแนน) แต่พึงพอใจผลงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด (5.19 คะแนน) ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับช่วงที่ทำงานครบ 3 ปี พบว่า มีเพียงด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองเพียงด้านเดียวที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 5.76  คะแนนเป็น 5.77 คะแนน

ส่วนคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้คะแนน 6.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจในช่วงที่ทำงานครบ 3 ปี 0.08 คะแนน โดยได้คะแนนด้านความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด (6.40 คะแนน) แต่ได้คะแนนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่น้อยที่สุด (5.80 คะแนน)

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วง 3 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 34.7 เห็นว่า มีผลงานเด่นชัดน่าประทับใจ โดยในจำนวนนี้ระบุว่าผลงานที่เด่นชัดมากที่สุดอันดับแรกคือ การแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในปี 2554 (ร้อยละ 9.4) รองลงมา คือ โครงการขุดลอกคูคลอง กทม. (ร้อยละ 5.4) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนสาธารณะ และลานกีฬา (ร้อยละ 5.0) อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.3 ยังเห็นว่าผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ

สำหรับความเชื่อมั่นต่อ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ในการป้องกันและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ พบว่า คนกรุงเทพส่วนใหญ่ร้อยละ 50.5 มีความเชื่อมั่น ขณะที่ร้อยละ 49.5 ไม่มีความเชื่อมั่น

สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สมัยหน้า ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร   หรือไม่”  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.1  ระบุว่าจะสนับสนุน ซึ่งลดลงจากร้อยละ 39.3  ในการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2554 ขณะที่ร้อยละ 18.9 ระบุว่าจะไม่สนับสนุน และร้อยละ 45.0 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ