เปิด "เส้นทางเลือกตั้ง" ในกำมือกกต.

  • วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 น.

เปิด "เส้นทางเลือกตั้ง" ในกำมือกกต.

สรุปขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ที่คาดกันว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.62

************************************

โดย...ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

สัญญาณการเลือกตั้งเริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้ง ผ่านท่าทีรัฐบาลเห็นด้วยกับกรรมการการเลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่ 24 มี.ค. 2562

หากเป็นเช่นนั้นจริงจะตามมาด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 และรัฐธรรมนูญได้ดังนี้

1.ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ กกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้ง

2.ภายใน 25 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ กกต.กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งระยะเวลาของการรับสมัครต้องไม่น้อยกว่า 5 วัน

3.ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ กกต.มีหน้าที่กำหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ

4.ก่อนปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร สส.แจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติว่าจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 3 คน ต่อ กกต. จากนั้น กกต.ต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

5.ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน กกต.ประจำเขตเลือกตั้งต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งและปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านด้วย

6.กกต.กำหนดขั้นระยะเวลาในการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

7.ภายหลังการเลือกตั้ง กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพื่อให้ สส.จำนวนไม่น้อยกว่า 95% หรือ 475 คน จาก สส.ทั้งหมด 500 คน ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการทุจริต

8.ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง มิให้นำผลคะแนนการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมาคำนวณหาจำนวน สส.ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี และจำนวน สส.บัญชีรายชื่อ

9.ภายใน 1 ปี หลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตใหม่ เพราะการเลือกตั้งในเขตนั้นไม่สุจริต ให้คำนวณจำนวน สส.บัญชีรายชื่อใหม่

10.ภายใน 1 ปี หลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป หากมีการทุจริตเลือกตั้งและผู้กระทำทุจริตไม่ได้รับเลือกตั้ง ให้คำนวณหาจำนวน สส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยไม่นำคะแนนผู้ทุจริตมาคำนวณ ทั้งนี้ เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่ว่าด้วยเหตุใด จะไม่มีการคำนวณ สส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีรายงานว่า พ.ร.ฎ.เลือกตั้งจะออกภายในวันที่ 23 ม.ค. 2562 เลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. 2562 ส่วนวันรับสมัคร สส. วันที่ 4-8 ก.พ. รวมวันเปิดรับสมัครทั้งหมด 5 วัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ 51 ล้านคน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ