เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตแจ้งเหตุภายใน10 กค.

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 เวลา 14:34 น.
กกต. เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 10 ก.ค.นี้

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 นั้น ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค. 2554 ได้

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2550 มาตรา 97 กำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้และให้หมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้ง หากไม่มีการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตไว้ ฉะนั้นถึงแม้ต่อมาจะมีการย้ายกลับภูมิลำเนา เดิมแล้วแต่ชื่อก็ยังปรากฏอยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดดังกล่าว จึงไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งปกติได้ อย่างไรก็ตามไม่กระทบต่อการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งใช้บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละบัญชีกับของการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.

ดังนั้นเพื่อมิให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดไว้และไม่สามารถ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าวจะเสียสิทธิ 3 ประการตามที่กฎหมายบัญญัติก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 โดยให้ยื่นคำร้องแจ้งเหตุไม่อาจ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. 28 ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ซึ่งสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ect.go.th

ส่วนกรณีของผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ไม่ได้ ไปใช้สิทธิ์ในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจะแตกต่างจากกรณีของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เนื่องจากไม่ได้มีการย้ายบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวมาอยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ฉะนั้นแม้จะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน ก็ยังสามารถ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งปกติในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ได้