ลุยสภากทม.! เพื่อไทย-ก้าวไกล แถลงจับมือกันทำงาน หลัง กกต.รับรองผล

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 14:05 น.
ลุยสภากทม.! เพื่อไทย-ก้าวไกล แถลงจับมือกันทำงาน หลัง กกต.รับรองผล
พรรคเพื่อไทย-ก้าวไกล แถลงข่าวจับมือกันทำงานในสภากทม. ระบุ หลังกกต. รับรองผลเลือกตั้งแล้ว จะร่วมกันยกระดับความโปร่งใสในสภา กทม. - ลงมติเลือกประธาน-รองฯ สภา กทม. - แก้ไขข้อบังคับการประชุม ตั้ง คณะกรรมการปปช. เพิ่มอีก 1 ชุด พร้อม ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. นายวราวุธ ยันต์เจริญ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. และ ทีม ส.ก. พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ตัวแทนพรรคก้าวไกล อาทิ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักษขณาอดิศร และ ส.ก.พรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงข่าว จับมือกันทำงานในสภากทม. โดยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ขอถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาว กทม.ทุกคน และได้มอบความไว้วางใจให้ สมาชิกสภา กทม.จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 ที่ผ่านมา และ หลังจากที่ได้มีการหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล แล้ว จึงได้ตกลงในการทำงานร่วมกัน ในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล จะร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ของสภากรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ

2.หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้ง ในการร่วมกันทำงานตามข้อหนึ่ง สมาชิกสภากทม.ทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบในการลงมติเพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เพื่อให้การทำงานมีเอกภาพ โดยการแบ่งหน้าที่ต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างความเหมาะสม โดยคำนึงถึง สมาชิกสภา กทม.ทุกคน ในการทำงาน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และ ดูแลการบริหารราชการ กทม. ของฝ่ายบริหาร ที่มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหาร

3.สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทำให้การบริหารของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตอบสนองประโยชน์ของชาว กทม.อย่างแท้จริง

4.สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้ภาคประชาชน สามารถตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาฯได้

ทั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค มุ่งหวังที่จะทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนชาว กทม. อย่างเต็มที่ และเพื่อยกระดับการทำงานของสภากรุงเทพ ฯ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาว กทม ทุกคน ต่อไป