ปลัด สปน. ให้ ขรก."WFH"ต่อ ถึง 31 ม.ค.-ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ สกัดโอมิครอน

วันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 13:52 น.
ปลัด สปน. ให้ ขรก."WFH"ต่อ ถึง 31 ม.ค.-ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ สกัดโอมิครอน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ ข้าราชการ WFH' ต่อถึง 31 ม.ค.-ตรวจ 'ATK' ทุกสัปดาห์ สกัด 'โอมิครอน' ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 65 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการปฎิบัติงานภายในที่พัก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 11) โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในหลายประเทศได้ทวีความรุนแรง สายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ขณะที่ประเทศไทยตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยการปรับพื้นที่สถานการณ์และปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1022/ว 6 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 ม.ค.2565 จึงขอให้ดำเนินการดังนี้ ให้บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ปฏิบัติงานภายในที่พัก (เวิร์ก ฟอรม โฮม) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 15-31 ม.ค.2565 โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจการให้บริการประชาชน และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานที่ สปน.

นอกจากนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สปน.กำกับ ควบคุม ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานภายในที่พักในเวลาราชการ ทั้งนี้ บุคลากรที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก อีกทั้งให้บุคลากรที่เข้าปฎิบัติงานที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาเชื้อ โควิด-19 โดยชุดแอนติเจน เทสต์ คิท (เอทีเค) ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันแรกที่เข้าปฎิบัติงาน ตามแนวทางที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ให้บุคลากรของ สปน.ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 ม.ค. 2565 มาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ตามประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 1 มิ.ย.2564 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2565 เป็นต้นไป