“คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 คาด 30 ก.ย. ปิดการเบิกจ่ายได้ 87%

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 17:06 น.
“คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 คาด 30 ก.ย. ปิดการเบิกจ่ายได้ 87%
รมว.คมนาคม ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบปี 64 คาด 30 ก.ย. ปิดการเบิกจ่ายได้ 87% กว่า 1.63 แสนล้าน สั่ง หน่วยงาน เตรียมพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ลุยเบิกจ่ายงบปี 65 กว่า 2.08 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 และเตรียมความพร้อมของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล  ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 227,889.22 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 174,329.05 ล้านบาท (ร้อยละ 76.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,102.40 ล้านบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564  มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 140,718.50 ล้านบาท (ร้อยละ 74.81 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) คาดว่า ณ วันที่    30 กันยายน 2564 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 163,713.33 ล้านบาท (ร้อยละ 87.01 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร) สำหรับงบรายจ่ายลงทุนที่เหลือในปี 2564 จะกันเงินไว้เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวมจำนวน 208,455.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 19,439.27 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.53) โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51 ของงบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยามได้รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงคมนาคม และได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในที่ประชุม รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ในปีงบประมาณ 2565 สามารถลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล