กกต.เคาะแล้ววันหย่อนบัตรเลือกตั้งนายกอบต.28พ.ย.

วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 16:56 น.
กกต.เคาะแล้ววันหย่อนบัตรเลือกตั้งนายกอบต.28พ.ย.
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งนายกอบต.พร้อมสมาชิกอบต.แล้วเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.วันรับสมัคร 11-15 ต.ค. สมาชิกชุดปัจจุบันทั้งหมดพ้นตำแหน่ง 1 ต.ค.

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นัดประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม. ได้แจ้งต่อสำนักงาน กกต.ว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยกกต.พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานฯ เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564ส่วนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อกกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 และวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11-15 ต.ค.2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล