"บิ๊กตู่" ตั้ง"ธนกร" เป็นโฆษกศบศ.ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการศก.

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 13:17 น.
"บิ๊กตู่" ตั้ง"ธนกร" เป็นโฆษกศบศ.ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการศก.
นายกฯ ตั้ง 'ธนกร วังบุญคงชนะ' เป็นโฆษก ศบศ. หวังช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการเศรษฐกิจ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง หวังสร้างเข้าใจกับประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มิย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 26/2563 เรื่องการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบศ.)ได้ระบุอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 2.2(4 )ให้ประธานกรรมการมอบหมายผู้ที่เหมาะสม ทำหน้าที่ผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในนามของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อให้การประชาสัมพันธ์มาตรการเศรษฐกิจและการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและบรรลุเป้าหมาย ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศบศ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแต่งตั้งนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นโฆษกประจำ ศบศ.เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่สื่อมวลชนรวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยนายดนุชา พิชญนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ ลงนาม ให้ความเห็นชอบแล้ว