"บิ๊กตู่"แช่แข็งกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันอ้างโควิดทำงานยาก

วันที่ 04 พ.ค. 2564 เวลา 20:24 น.
"บิ๊กตู่"แช่แข็งกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันอ้างโควิดทำงานยาก
นายกรัฐมนตรีลงนามยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแล้ว อ้างปัญหาโควิดรุนแรงทำให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2564  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564  เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น โดยที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ โควิด-19 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศทำให้การติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบและประสานการขับเคลื่อนการพัฒนายังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้แต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็ประสบปัญหาและอุปสรรคเพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ในขณะนี้เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานนั้นสามารถกระทำไปตามภารกิจปกติได้อยู่แล้วจึงควรชะลอการดำเนินการของรัฐมนตรีในระดับพื้นที่จังหวัดตามข้อ3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงไปและคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจะเห็นควรให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้กำหนดต่อไป

ในระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่และอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการแต่ละเขตที่ได้มอบหมายไว้ก่อนแล้วเป็นผู้กำกับดูแลโดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดและอาจประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่ รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเป็นการเฉพาะเรื่อง และเป็นครั้งคราวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 และข้อ3  ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563  นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9  เมษายน 2564