บิ๊กตู่เบ็ดเสร็จดึงอำนาจ31พรบ.กลับมาคุมแก้โควิดเอง

วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
บิ๊กตู่เบ็ดเสร็จดึงอำนาจ31พรบ.กลับมาคุมแก้โควิดเอง
ครม.โอนอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวใน 31 พ.ร.บ.เพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

(1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

(2) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

(3) พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

(4) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

(5) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

(6) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

(7) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

(8) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562

(9) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(10) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

(11) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

(12) พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

(13) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

(14) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

(15) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

(16) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

(17) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

(18) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

(19) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

(20) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

(21)พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

(22) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

(23) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

(24) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

(25) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

(26) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

(27) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

(28) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

(29) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

(30) พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509

(31) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เสนอให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) นี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/083/T_0003.PDF