กกต.มีมติรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว

วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 16:33 น.
กกต.มีมติรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเพิ่มอีก 23 จังหวัดส่งผลให้การรับรองครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว

เมื่อวันที่ 27 เมษายน คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมและมีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ และพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย สงขลา, ระนอง, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, ชุมพร, นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ลำปาง เชียงรายกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหมj

ทั้งนี้ ทำให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 64  ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต หลังจากนี้ทางสำนักงานฯก็จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อแจ้งต่อเทศบาลนั้น ๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพื่อให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับ ผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะเริ่มพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายกำหนดให้กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบกำหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้