โฆษกศาลแจงข้อมูลพาดพิงการประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่เป็นความจริง!

วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
โฆษกศาลแจงข้อมูลพาดพิงการประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่เป็นความจริง!
โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการประชุมใหญ่ศาลฎีกา ปมการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวคดีการชุมนุม เป็นข้อมูลเท็จ บิดเบือน ไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความพาดพิงถึงการประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั้น

ล่าสุด นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงว่า การประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะมีวาระพิจารณาอยู่ 2 ประเภท คือ ภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งในการประชุมใหญ่ที่มีการกล่าวว่าเป็นการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นจะเป็นครั้งล่าสุด ที่มีการกำหนดวาระการประชุมไว้เพียงวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กสทช.ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ซึ่งถือเป็นภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการ และวาระอื่นเป็นการพิจารณาข้อกฎหมายในคดีที่จะต้องอาศัยการลงมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยมีผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในศาลฎีกาเข้าประชุม จำนวน 245 คน

ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้และเป็นการประชุมลับ ซึ่งไม่มีการพูดคุยหรือหารือกันเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด อีกทั้งในวันดังกล่าวได้มีการลงคะแนนลับของผู้พิพากษาในศาลฎีกาเพื่อเลือกกรรมการสรรหาฯ โดยไม่มีการลงมติในเรื่องอื่นใดอีกทั้งสิ้น

ดังนั้นเรื่องราวตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียล จึงไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนและ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่าง ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่สื่อโซเชียลนั้น ได้อ้างอิงถึงการประชุมใหญ่ของศาลทำนองว่ามีการท้วงติงการพิจารณาปล่อยชั่วคราวคดีการชุมนุม และมีข้อแสดงความไม่วางไว้ใจในภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรม