ผลสำรวจพอใจรัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด

วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 09:34 น.
ผลสำรวจพอใจรัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด
สำนักงานสถิติ สำรวจประชาชนพอใจรัฐบาลทำงานและแก้ปัญหามากที่สุด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟสบุ๊ก ว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 45.5 และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด ที่ร้อยละ 47.2

โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 46,600 คน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมทั้งจะเป็นข้อมูลให้รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น นำไปเป็นแนวทางในการติดตาม วางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

สำหรับผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 ได้แก่

• ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากให้รัฐบาลในปี 2564 ใน 5 อันดับแรก คือ

- ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 79.4)

- เพิ่มมาตรการ/สวัสดิการต่าง ๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง เบี้ยยังชีพคนชรา (ร้อยละ 27.1)

- แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น จัดหาตลาดรองรับผลผลิต แก้ปัญหาราคาพืชตกต่ำ (ร้อยละ 19.7)

- แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 15.1)

- ชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 (ร้อยละ 12.9)

• ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับในปี 2563 ใน 5 อันดับแรกของ คือ

- ค่าครองชีพสูง เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อยละ 75.2)

- ปัญหาจากการทำการเกษตร เช่น ต้นทุนสูง ผลผลิตราคาตกต่ำ (ร้อยละ 40.4)

- ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 27.8)

- รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย / รายได้ลดลง(ร้อยละ 19.8)

- หนี้สินในระบบ/นอกระบบ (ร้อยละ 15.0)