เปิดรายชื่อ 29 ส.ส.รัฐบาลรอด! ปมถือหุ้นสื่อ

วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 16:57 น.
เปิดรายชื่อ 29 ส.ส.รัฐบาลรอด! ปมถือหุ้นสื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ 29 ส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่ผิดคดีหุ้นสื่อ อีก 3 คน จำหน่ายคดีไปแล้วเหตุพ้นสมาชิกภาพ สส.

เมื่อวันที่ 28 ตค. 63 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.จำนวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่

ซึ่งพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาทิ หนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,หนังสือบริคณห์สนธิ แบบ บอจ. 2 ,สำเนาแบบแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ,แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท (สสช. 1) ,แบบนำส่งงบการเงิน สบช. 3 ,งบการเงิน และหมายเหตุงบการเงิน, รายการยื่นภาษีเงินได้ หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ฟังได้ว่า ทั้ง 29 คนนั้น ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อและหนังสือพิมพ์ จึงไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ตามคำร้อง ส่วนอีก 3 คน คือ นายไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ , ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล พรรครวมพลังประชาชาติไทย และนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ พรรคประชาภิวัฒน์ ศาลสั่งจำหน่ายคดีเพราะพ้นสมาชิกภาพ ส.ส.แล้ว.

สำหรับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 29 คน ประกอบด้วย

พรรคพลังประชารัฐ 20 คน คือ 1. ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3. อรรถกร ศิริลัทธยากร 4. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5. นางกุลวลี นพอมรบดี 6. ชาญวิทย์ วิภูศิริ 7. ฐานิสร์ เทียนทอง 8. ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10. ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12. ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13. ภิญโญ นิโรจน์ 14. วีระกร คำประกอบ 15. สมเกียรติ วอนเพียร 16. สัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 17. สิระ เจนจาคะ 18. สุชาติ ชมกลิ่น 19. อนุชา น้อยวงศ์ 20. น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์

พรรคประชาธิปัตย์ 7 คน คือ 1. น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2. อัศวิน วิภูศิริ 3. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 4. ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5. น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6. สมชาติ ประดิษฐพร 7.สาธิต ปิตุเตชะ

พรรคภูมิใจไทย 1 คน คือ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร

พรรคชาติพัฒนา 1 คน คือ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ