นายกฯลงนามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงฉบับ2

วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 23:51 น.
นายกฯลงนามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงฉบับ2
นายกฯลงนามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงฉบับ2 ครม.ให้ความเห็นชอบมีผลใช้บังคับถึง13พ.ย.63

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุเนื้อหาดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้บังคับต้งแต่วันที่15 ต.ค. 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและร้ายแรงเป็นไปโดยความเรียบร้อย และสามารถยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมทั้งเพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต หรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 ดังกล่าว และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 2563

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/243/T_0018.PDF