พท.ตั้ง"หญิงหน่อย" คุมเลือกตั้งสนามกทม.

วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 11:21 น.
พท.ตั้ง"หญิงหน่อย" คุมเลือกตั้งสนามกทม.
คำสั่งพรรคเพื่อไทย ตั้ง"คุณหญิงสุดารัตน์ " เป็น ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กทม.

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามในคำสั่งพรรคเพื่อไทย เรื่องแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอำนวยการ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย

ด้วยสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กอปร กับมีการทำงานของสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ควรต้องเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นอย่างครบทุกมิติ เพื่อให้การรณรงค์เลือกตั้งเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กรุงเทพมหานครจึงเป็นพื้นที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานในระยะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึง

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับเพื่อไทย จึงแต่งตั้งให้คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย โดยให้การอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนการดำเนินการ รวม ทั้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และการเลือกตั้งทุกระดับของกรุงเทพมหานคร และให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไมย ได้ตามจำนวนที่เห็นสมควรและเหมาะสม แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบต่อไป

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทยนั้น ให้สรุปผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.32563 เป็นต้นไป