"เทพไท" แนะ "รัฐบาล" ชูโมเดลปั้นไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก

วันที่ 27 ก.ค. 2563 เวลา 12:34 น.
"เทพไท" แนะ "รัฐบาล" ชูโมเดลปั้นไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก
เทพไท เสนพงศ์ แนะการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมจากโควิด ควรใช้เกษตรทฤษฎีใหม่-ส่งเสริมปลูกผลไม้ที่ตลาดโลกต้องการ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ว่า เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกจุด เพราะประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องเกษตรกรรม สามารถสร้างประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารส่งออกไปเลี้ยงชาวโลกได้ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่ยังยืน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าผ่านโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9ล้านล้านบาทได้

จึงอยากจะให้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 30:30:30:10

เป็นหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องได้รับการผลักดันให้เป็นจริงในทางปฎิบัติทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำเกษตรใหม่ โดยรัฐบาลส่งเสริมอุตหนุนงบประมาณครัวเรือนละ1แสนบาท ให้กับครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้องผ่านการอบรมวิธี การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้แทนพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันใหม่ เช่นพื้นที่ด้านฝั่งอ่าวไทย สามารถที่จะปลูกพืชส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นผลไม้เกรดพรีเมี่ยม ราคาสูง กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งตอนนี้กำลังผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาด ถ้ารัฐบาลได้ส่งเสริมการปลูกผลไม้ตามที่ตลาดโลกต้องการ ก็จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดีกว่าผลผลิตการเกษตรยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างแน่นอน เป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืนตลอดไป

บทความแนะนำ