งานเข้า"ธรรมนัส"ศาลรธน.รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติแล้ว

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 15:17 น.
งานเข้า"ธรรมนัส"ศาลรธน.รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติ "ธรรมนัส พรหมเผ่า" แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารชี้แจงโดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำรองแล้วเห็นว่า ส.ส. จำนวน 51 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จึงเป็นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) และ (9) จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับ การพิจารณากรณีให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรีหรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

บทความแนะนำ