สรุปมติครม.รับมือโควิด-19 "ไม่ปิดเมือง" แต่ให้เลื่อนหยุดสงกรานต์ ปิดสถานศึกษา สนามมวย ผับ

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:21 น.
สรุปมติครม.รับมือโควิด-19 "ไม่ปิดเมือง" แต่ให้เลื่อนหยุดสงกรานต์ ปิดสถานศึกษา สนามมวย ผับ
สรุปมติครม.มาตรการรับมือไวรัสโควิด-19ระบาด ยืนยันไม่ปิดเมือง-ประเทศ แต่ให้เลื่อนหยุดสงกรานต์ ปิดสถานศึกษา สนามมวย สนามกีฬา สถานบันเทิง นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-ไม่มีการปิดเมือง หรือ ปิดประเทศ

-ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่ออันตรายและประเทศนอกเหนือจากนั้น ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน, ต้องมีประกันสุขภาพ, ยินยอมใช้แอพพลิเคชั่นติดตามของรัฐ, ถูกคุมไว้สังเกตอาการ14วัน

-ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็น

-แนะนำให้คนไทยที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น

-จัดหาและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับรับมือการระบาดระยะ 3 ได้แก่ สถานพยาบาล เตียง หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และชุดป้องกันโรค

-ปิดมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาและสถานศึกษาทุกสถาบัน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.63 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

-ปิดสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

-ปิด ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ โรงมหรสพ ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ชั่วคราว 14 วัน

-หากปิด 14 วันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอาจพิจารณาขยายเวลาปิดเพิ่ม

-สถานบริการในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อในจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดได้ตามสถานการณ์

-ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น จัดคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

-เพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับพื้นที่ และสถานที่ที่ยังเปิดบริการ

-ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

-ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกัน เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การคัดกรองอุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัด

-ให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย.63ออกไปก่อน โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

-เพิ่มความถี่การเดินรถขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความแออัด

-งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงาน เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

-ให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและทำงานที่บ้าน

-มาตรการช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มธุรกิจ โรงงาน สถานประกอบการ โรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว ให้กระทรวงเกี่ยวข้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือ อาทิ ช่วยเหลือการลดราคาห้องพักของธุรกิจโรงแรม เสนอให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของกิจการโรงงาน

-พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนชำระ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อนผันการชำระค่างวด