โปรดเกล้าฯปิดประชุมรัฐสภาครั้งที่สอง29ก.พ.

วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 07:37 น.
โปรดเกล้าฯปิดประชุมรัฐสภาครั้งที่สอง29ก.พ.
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่ 29 ก.พ. 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2563  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0001.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต