ศาลรธน.นัดชี้ชะตาอนาคตใหม่ คดีล้มล้างการปกครองฯ 21 มค.

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 15:41 น.
ศาลรธน.นัดชี้ชะตาอนาคตใหม่ คดีล้มล้างการปกครองฯ  21 มค.
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตายุบพรรคอนาคตใหม่ คดีล้มล้างการปกครองฯ  21 มค. นี้ พร้อมสั่งรับคำร้อง กกต. ธนาธรปล่อยกู้พรรค ให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ  พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่  ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560  กรณีพรรคอนาคใหม่ ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560   ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด   โดยรู้หรือควรจะรู้ ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อ กกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (13) ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่งแจ้งให้พรรคอนาคตใหม่ทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้พรรคอนาคตใหม่ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง 

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้รับพิจารณาคำร้องที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่  ผู้ถูกร้องที่ 1-4  ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า  ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน   ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561  มาตรา 58 วรรคหนึ่ง   ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย  และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63  เวลา 11.30 น.