"อนาคตใหม่"ขับ 4 ส.ส.โหวตสวนพ้นจากพรรค

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 16:40 น.
"อนาคตใหม่"ขับ 4 ส.ส.โหวตสวนพ้นจากพรรค
ที่ประชุมวิสามัญพรรคอนาคตใหม่มีมติ 250 เสียง ขับ 4 ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรค พ้นจากสมาชิก

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนสมาชิกพรรคจากทุกจังหวัดของพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ ได้ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ ครั้งที่ 1/2562 โดยนอกจากวาระการประชุมที่เกี่ยวกับรายงานประจำปีทั่วไปแล้ว ยังได้มีการอภิปรายและลงมติในประเด็นสำคัญ คือการพิจารณาในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ตรงกับพรรค เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันระหว่างที่ประชุม ส.ส.และที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค ดำเนินการขับออกจากสมาชิกพรรคหรือไม่

โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาประกอบไปด้วย 1.นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 2.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี 3.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และ 4.นางสาวกวินนาท ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ตามที่ตัวแทนคณะทำงานจังหวัดพรรคอนาคตใหม่ได้รวมตัวกันเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวิสามัญ

โดยการอภิปรายในที่ประชุมวิสามัญ ซึ่งกินเวลากว่าสองชั่วโมง ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางจากทั้งผู้ที่เห็นควรให้มีการขับออกและเห็นว่าไม่ควรขับออก ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการกระทำของทั้งสี่คนไม่เคารพในติที่ประชุม ส.ส. และยังขัดต่ออุดมการณ์ของพรรค และนโยบายของพรรคตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน และยังกระทำกันต่อเนื่องหลายครั้ง จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการขับออก ส่วนสมาชิกที่อภิปรายไม่เห็นด้วยนั้น มองว่าการขับออกอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของพรรคในสภาผู้แทนราษฎรได้

หลังจากการอภิปรายซึ่งกินเวลายาวนานกว่าสองชั่วโมง ที่ประชุมวิสามัญจึงได้มีการลงมติกัน โดยจากองค์ประชุม 266 ราย มีการลงมติเห็นควรให้ขับทั้งสี่คนออกจากสมาชิกพรรค 250 เสียง ไม่ให้ขับออกจากสมาชิกพรรค 5 เสียง และบัตรเสีย 6 ใบ

ซึ่งผลการลงมติดังกล่าวนี้ จะได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันระหว่างที่ประชุม ส.ส.และที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค เพื่อดำเนินการขับทั้งสี่คนออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อไป