นายกฯนำทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร.9

  • วันที่ 05 ธ.ค. 2562 เวลา 10:09 น.

นายกฯนำทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร.9

นายกรัฐมนตรี นำครม.-ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 489 รูป ถวายพระราชกุศล ร.9 พร้อมเปิดนิทรรศการ "มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 5 ธ.ค. 62 ที่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อม นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรักษาการประธานองคมนตรีและภริยา คณะองคมนตรีและภริยา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้นเวลา 07.45 น.นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พร้อมชมนิทรรศการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย 1.นิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR ที่นำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

2.นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น แบ่งเป็น4ภาค ภาคเหนือ หัวข้อ”ป่าและน้ำคืนชีวิต”ภาคใต้ หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4ภาค นิทรรศการและการแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และการแสดงน้ำพุ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 ที่สนามหลวง ดังนี้ วันจันทร์ถึง-วันพฤหัสบดี เปิดเข้าชมเวลา 10.00 – 20.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 – 21.00น. ทั้งนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าชมนิทรรศการภายในบริเวณงานดังกล่าว

ต่อมาเวลา08.15น.พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา ประธานรัฐสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยา ปลัด-กรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเก้าโลชาชาพร้อมด้วยครม.เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ